Salgs- & Leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem FlexERP, herefter kaldet Sælger, og Køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er senest  revideret pr. 1/1-2020

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD

Tilbud er kun bindende for sælger i 14 dage. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber, enten pr. brev, e-mail eller ved elektronisk underskrift. Der tages forbehold for taste/slå fejl.

§ 3. BETALING

Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen. Betaling skal finde sted som angivet på faktura. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 1,75 % pr. md., af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder.

§ 6. Transportudgifter

Kørselstakst ved konsulentbesøg, kr. 9,50 pr. kilometer fra Sælgers adresse, eller fastprisaftale v. anden tranport; f.eks. tog. 
( Dog kr. 0,00 ved konsulentbesøg indenfor Sælgers Kommune)

§ 7. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varer og ydelser fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 8. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for krav om driftstab eller lignende økonomiske udgifter, som følge af softwarefejl, hardwarefejl, virusangreb, samt sælgers konfigurationsændringer i købers IT systemer. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 10. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

§ 11. Øvrige forhold

Odoo softwaresystemet ejes og leveres IKKE af FlexERP, og softwareaftale om brug og hosting af Odoo systemet indgåes juridisk mellem Køber/Kunden og Odoo S.A..
Salgs- og leveringsbetingelser herfor kan findes på hjemmesiden www.odoo.com.